Op deze pagina vind je een chronologisch overzicht van de voornaamste ontwikkelingen ivm het geplande asielcentrum in Kalmthout. 

CD&V-Kalmthout is niet akkoord met de lokatie. We vinden het onbegrijpelijk dat 120 mensen in dergelijk gebouw tijdelijk worden opgevangen.

Het gemeentebestuur volgt de werken aan het gebouw streng op. Ze laat zich daarvoor juridisch bijstaan en wijzen de eigenaar en uitbater van het geplande asielcentrum op hun verplichtingen inzake stedenbouwkundige procedures. De werken werden daarbij al tot 2 keer toe stilgelegd.

STAND VAN ZAKEN IN EEN NOTEDOP

 • 11 mei : Het schepencollege neemt geen akte van de melding door de eigenaar voor de plaatsing van bijkomende sanitaire blokken en een noodtrap. Daardoor kunnen de werken niet uitgevoerd worden. 
 • 6 mei : De brandweer levert een ongunstig brandpreventieverslag af na een eerste controle
 • 27 april : Fedasil weigert het gemeentebestuur inzage in het gunningdossier aan G4S. De bevoegde beroepscommissie oordeelt dat Fedasil nalatig is en alsnog de nodige documenten moeten bezorgen aan de gemeente.
 • 11 april : Aanpalende buren ACTA-gebouw hekelen aanpak private uitbater G4S / Werken asielcentrum opnieuw opgestart.
 • 31 maart : Werken liggen stil door coronacrisis / Gemeente maant uitbater aan om zich in regel te stellen met uitgevoerd bouwmisdrijf en voorzieningen te treffen voor de afvoer van het afvalwater / Daarvoor moet aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden.
 • 11 maart : Politie legt werken voor tweede keer stil na vaststelling bouwmisdrijven.
 • 3 maart : Besluit burgemeester stillegging werken gedeeltelijk aangepast, na controles gespecialiseerde asbestfirma.
 • 24 februari : ATV-debat met burgemeester Jacobs over geplande asielcentrum in Kalmthout
 • 17 februari : Burgemeester legt werken asielcentrum stil na foutief verwijderen asbest.
 • 13 februari :  Overzicht aanpak bij geplande asielcentrum : gemeente niet akkoord met lokatie, klaagt de staat van het aftands gebouw aan, volgt werken van nabij op en schakelt ook juridische bijstand in.

 

 • UPDATE 20 mei 2020

Eigenaar pand asielcentrum wil opnieuw 

werken uitvoeren zonder vergunning

Sinds enkele weken wordt opnieuw gewerkt aan het pand voor het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Fedasil wil er een tijdelijke opvang van 120 asielzoekers onderbrengen gedurende anderhalf jaar. De gemeente gaat niet akkoord met deze plannen. De werken aan het pand werden er al twee keer stilgelegd vanwege asbestproblemen en een bouwmisdrijf. Voor bijkomende werken vraagt de eigenaar opnieuw geen vergunning aan. Ook nu gaat de gemeente in het verzet.

De bouwdienst van het gemeentebestuur van Kalmthout ontving een ‘melding’ vanwege de eigenaar van het pand van het geplande asielcentrum. Die wenst er een aantal bijkomende werken uit te voeren. “Er is sprake van de plaatsing van tijdelijk sanitair met zuiveringstorens en de plaatsing van een nieuwe noodtrap vanaf de 1ste verdieping”, verduidelijkt burgemeester Lukas Jacobs. “De eigenaar diende daarvoor geen vergunningsaanvraag in. Dat is nochtans verplicht bij dergelijke werkzaamheden. Deze geplande werken werden enkel gemeld door de eigenaar.”

Via een ‘melding’ bij de gemeentelijke bouwdienst kunnen mensen bepaalde werkzaamheden of stedenbouwkundige handelingen indienen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is. Dat is bv. het geval voor de plaatsing van een carport of bijgebouwen kleiner van 40 m². “Maar dat is hier absoluut niet het geval. Het schepencollege heeft daarom geen akte genomen van deze melding waardoor de bijkomende werken niet kunnen worden uitgevoerd”, aldus de burgemeester.

Strijdig met voorschriften

De geplande werken zijn strijdig met de ruimtelijke voorschriften die gelden op het perceel. “Die bepalen dat de bebouwde oppervlakte op het terrein niet mag uitgebreid worden. Dat gebeurt hier duidelijk wel. Ze voorzien ook een constructie in de bufferzone op het terrein. Die geldt enkel voor bomen en beplanting en vormt zo een natuurlijke buffer naar de omliggende buren. De plaatsing van bijkomende ondergrondse putten van elk 10.000 liter zal bovendien schade veroorzaken aan de bestaande bomen op het terrein. Enfin, deze geplande werken zijn compleet in strijd met de geldende voorschriften en daar verzetten we ons uitdrukkelijk tegen. De regels inzake ruimtelijke ordening gelden voor iedereen. Dus ook voor Fedasil, uitbater G4S Care en de eigenaar van het pand en het terrein.”

Niet bandveilig

De brandweer ging ook ter plaatse voor een eerste controle inzake brandveiligheid. Ook die rondgang leverde duidelijke tekortkomingen op. “De brandweer liet weten dat de inrichting momenteel nergens voldoet aan de vereiste bepalingen voor compartementering. Ook de noodzakelijke evacuatiewegen zijn verre van in orde”, weet Lukas Jacobs. “Het gebouw is dus nog lang niet brandveilig. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van bewoners, personeel en de woningen vlakbij van zeer cruciaal belang is.”

 Geen inzage in dossier

Het gemeentebestuur vroeg bij Fedasil, de bevoegde federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, ook alle documenten op in verband met de gunning voor het uitbaten van dit tijdelijk asielcentrum aan de firma G4S Care. “We kunnen dit in het kader van de openbaarheid van bestuur waaraan elke overheid moet voldoen”, zegt de burgemeester. “We willen weten hoe ze tot deze locatie zijn gekomen en welke afspraken er werden gemaakt, zowel financieel als organisatorisch. Maar onze vraag leverde na lang wachten niet meer op een dan een nietszeggende mail met een zo goed als inhoudsloze bijlage. Het is duidelijk dat Fedasil het dossier niet wil openbaar maken.” De gemeente ging daarom in beroep bij de bevoegde commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. “Hun oordeel was helder : Fedasil voldoet hoegenaamd niet aan de wettelijke opdracht tot openbaarmaking. De commissie adviseert hen daarom om alsnog de nodige documenten aan de gemeente ter beschikking te stellen. Maar ook daar hebben we ondertussen nog niks van gezien.”

Buitenspel

“Het is zowat de rode draad in de ganse aanpak in deze zaak”, zucht burgemeester Lukas Jacobs. “De verantwoordelijken van het geplande asielcentrum doen er alles aan om de gemeente en mezelf als burgemeester steeds buitenspel te zetten. Ze weten dat we tegen de komst van het asielcentrum op die plek zijn. En daarom zoeken ze steeds de marges op binnen en ook buiten de wetgeving om hun asielcentrum uit te bouwen. Maar daar gaan we dus duidelijk tegenin als gemeentebestuur. We kunnen niet aanvaarden dat deze plannen op een onveilige en onreglementaire manier worden uitgewerkt. En voor ons is het onbegrijpelijk dat Fedasil als overheidsdienst aan deze praktijken verder meewerkt.”

 • UPDATE 11 april 2020

Aanpalende buren ACTA-gebouw hekelen aanpak private uitbater G4S

Naar aanleiding van uitspraken van uitbater G4S van het geplande asielcentrum in Kalmthout lieten enkele aanpalende buurtbewoners stevig van zich horen. De uitbater sprak in een artikel in HLN eerder over een 'zogenaamd asbestprobleem'. De directe buren noemen dat 'leugens'. 

Hier lees je het volledige artikel met de uitspraken van G4S :

https://www.hln.be/in-de-buurt/kalmthout/werken-aan-tijdelijk-asielcentrum-hervat-mogelijk-opening-in-mei~a48385eb/ 

Dit is de reactie van de buren in HLN :

Het (tijdelijke) asielcentrum dat Fedasil en G4S samen realiseren in het aftandse ex-schoolgebouw aan de Putsesteenweg doet al sinds dag 1 dat het nieuws bekend geraakte, het nodige stof opwaaien. Nadat de werken tot twee keer toe werden stilgelegd door de politie/gemeente, gingen arbeiders begin deze week weer aan de slag. Maar de communicatie die G4S deed, viel bij de buurtbewoners (opnieuw) in heel slechte aarde. “Sommige zaken zijn niet minder dan pertinente leugens”, klinkt het bij buurtbewoners waaronder Servaas Le Compte die geen blad voor de mond neemt. “Op die manier is het begrijpelijk dat de gemeente, de burgemeester en de buurtbewoners het moeilijk hebben om tot een goede verstandhouding te komen, niet?”

Asbest
Vooral het woordje ‘zogenaamd’ asbestprobleem is bij de buurtbewoners in het verkeerde keelgat geschoten. “Zogenaamd ? We konden de stukjes en stukken asbest vanuit onze tuinen zo zien liggen door de slordig uitgevoerde afbraakwerken. En dat is niet een ‘zogenaamd’ asbestprobleem, want je zit met een probleem wanneer je asbestplaten breekt want dat zit je per definitie met losse asbest met alles risico’s van dien én dan zijn er veiligheidsvoorschriften voorzien. Bovendien is dat stuk vervuilde grond nooit afgedekt geweest zoals men heeft beweerd. Wees gerust, er zijn verschillende getuigen van. Ten derde is de asbestvervuiling ook pas aangepakt nadat de buren het gemeld hebben. Die hadden de afbraakwerken met eigen ogen gezien. Een van ons is toevallig van die wetgeving perfect op de hoogte en de werknemers hadden bescherming moeten dragen. Dat was dus niét het geval. Men heeft dan de grootste stukken en stukjes met de hand verwijderd. De werkman die dit deed was niet conform de veiligheidsvoorschriften beschermd: hij had wel handschoenen aan maar géén masker. In tijden van het coronavirus misschien iets om over na te denken? Wij vinden dat eigenlijk allemaal redelijk schokkend. Bovendien is de sanering dan nog altijd niet gedaan… Misschien dat het wel als prioriteit had aanzien kunnen worden?”

Bizarre vergelijking
De gemeente verklaarde onlangs nog dat er voor het asielcentrum een waterzuivering moest komen omdat er op de Putsesteenweg geen riolering ligt en afvalwater in de beek terecht komt. Volgens G4S is dat geen probleem ‘want er gingen vroeger ook al 150 leerlingen naar school’. Maar ze beloofden wel voor een zuivering te zorgen als er een bepaald debiet overschreden zou worden. “Maar dat is de meest kromme vergelijking die we al gehoord hebben”, klinkt het bij Servaas. “Er is volgens ons nog altijd een verschil tussen 150 leerlingen en een permanente bewoning van 120 mensen die niets anders doen dan wassen, koken, de afwas doen, zichzelf wassen en naar het toilet gaan. De hoeveelheid water die verbruikt en geloosd zal worden, zal dus een veelvoud zijn van vroeger. Van een kromme vergelijking gesproken.”

Communicatie
Buurtbewoners vinden de manier van communiceren beneden alle peil en sommige reacties worden ervaren als enorm kleinerend. “Iedereen heeft verschillende meningen”, klinkt het. “De ene ziet het liever niet zitten, anderen hebben er op zich wel begrip voor maar wat we allemaal blijven denken: dit gebouw is ab-so-luut niet geschikt om 120 mensen te huisvesten voor lange tijd. Ze hebben dan omgerekend amper 4 vierkante meter per persoon. Dat is onder meer vragen om een COVID-19 uitbraak uiteraard. Ook zonder Covid wensen wij niemand toe te moeten verblijven in een gebouw waar men de doorgerotte muren heeft ‘hersteld’ met er vanbuiten isolatieplaten tegen te lijmen. Je zou het zelfs je vijand niet toewensen daar te moeten leven, laat staan families van vluchtelingen met kinderen. Tot slot stuit het tegen de borst dat een hogere overheid elke regel en vergunning aan zijn laars mag lappen terwijl de bewoners van de gemeente wel braaf en terecht de reglementen en bouwvoorschriften van dit bos-woongebied respecteren. Want lag er vroeger asfalt ? Dat kan, maar dan was het toen al een bouwovertreding.”

 

 • UPDATE 31 maart 2020

Werken asielcentrum liggen stil door coronacrisis

De werken aan het ACTA-gebouw aan de Putsesteenweg liggen momenteel stil door de coronacrisis. In dat gebouw plant Fedasil de tijdelijke noodopvang van 120 asielzoekers. (zie eerdere berichtgeving)

Eerder deze maand, op 11 maart, legde de politie de werken stil omdat uit een inspectiebezoek van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening bleek dat er vergunningsplichtige werken uitgevoerd waren aan de buitenruimte (betonverharding) en stabiliteitswerken in het gebouw (weghalen steunmuren). De eigenaar beschikte daarbij niet over de noodzakelijke vergunningen.

Stillegging niet bekrachtigd door Vlaamse overheid

Het proces-verbaal met de staking van de werken werd vervolgens bezorgd aan de stedenbouwkundig inspecteur van de Vlaamse overheid, afdeling Omgeving. Die stedenbouwkundige inspecteur heeft beslist om de stillegging van de werken niet te bekrachtigen omdat de werken al voltooid waren. Het werd dus niet bekrachtigd door het ontbreken van het preventief karakter van een stakingsbevel. De gemeente ontving daarover op dinsdag 31 maart 2020 de beslissing.

Bouwmisdrijf

De betonverharding blijft evenwel een bouwmisdrijf en is niet uitgevoerd volgens de bepalingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dat gebied staan vermeld. De gemeente Kalmthout maant de eigenaar aan om, via een omgevingsvergunningsaanvraag, zich naar de regels te schikken. Volgens het RUP Woonbos moet op die plaats maximaal waterdoorlatende verharding toegepast worden.

Afvoer afvalwater

Daarnaast wees de gemeente Kalmthout de eigenaar in een aangetekende brief op de reglementering rond het behandelen en het lozen van afvalwater van het gebouw. Er bevindt zich op dit moment in de Putsesteenweg geen openbare riolering voor afvoer van afvalwater naar een waterzuivering. Daarvoor is op het terrein van het geplande asielcentrum een ruime buffering en voorzuivering noodzakelijk. Voor het lozen van afvalwater met die omvang is volgens de milieuwetgeving (VLAREM) een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Die procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek en verloopt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Afvalwater van 120 tijdelijke bewoners rechtstreeks in de baangracht lozen, zou veel overlast voor de omwonenden veroorzaken. Daarom zet de gemeente de eigenaar aan om de nodige vergunningsaanvragen daarvoor in te dienen.

De algemeen directeur vroeg bij Fedasil ook nog informatie op over het dossier. Daarmee zoekt de gemeente Kalmthout antwoorden op vragen over de organisatie van de opvang, het aantal personeelsleden, de inrichting van het gebouw… Volgens de gemeente Kalmthout heeft ze recht op die informatie, gelet op de wet over openbaarheid van bestuur. Fedasil bezorgde slechts heel beknopte informatie. Het college van burgemeester en schepenen vraagt via de advocaat van de gemeente die informatie ten gronde op. Dat verloopt via een beroepsprocedure.

 • UPDATE 11 maart 2020

Werken asielcentrum opnieuw stilgelegd

Op bevel van de politiezone Grens werden de werken aan het asielcentrum vandaag voor een tweede keer stilgelegd. Bij een inspectiebezoek werden twee bouwmisdrijven vastgesteld. De eigenaar voerde deze werken uit zonder de noodzakelijke vergunning.

Op dinsdag 10 maart vond er een inspectiebezoek plaats aan de werken aan het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg. Politie, brandweer en de gemeentelijke bouwdienst stelden er twee stedenbouwkundige misdrijven vast. Het betreft specifieke werkzaamheden waarvoor geen vrijstelling van omgevingsvergunning is voorzien bij een tijdelijke, collectieve opvang.

Zo werd er een betonverharding voor het gebouw van ca. 350 m² aangelegd. Voordien was dat gedeelte van het perceel voornamelijk onverhard. Voor deze werken werd geen omgevingsvergunning aangevraagd of verleend, hoewel dit voor deze betonverharding verplicht is. Volgens de voorschriften van het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Woonbos kunnen op die plaats enkel waterdoorlatende verhardingen toegelaten worden. Bovendien bedraagt de maximum oppervlakte van een verharding 250 m², zo bepaalt het RUP. Deze voorschriften hebben een bindend karakter en bepalen dat het niet-bebouwde deel van het perceel een boskarakter met groene invulling moet krijgen.

Tegelijk werd vastgesteld dat in het gebouw verschillende delen van binnenmuren werden weggehaald. Deze hadden een steunfunctie en worden nu gestut. Voor deze stabiliteitswerken was een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Ook die werd niet aangevraagd door de eigenaar.

Op basis van deze vaststellingen werd een PV opgemaakt door de lokale politie, aangevuld met technisch verslag van de gemeentelijke bouwdienst. De PZ Grens legde de werken vervolgens vandaag opnieuw stil. Op politiebevel mag er dus niet verder gewerkt worden aan het gebouw en de omgeving.

Conform de gerechtelijke procedure wordt het PV door de politiediensten bezorgd aan het parket en aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de Vlaamse overheid. Die moet vervolgens oordelen over het verder stilleggen van de werkzaamheden aan het asielcentrum. Als dat wordt bekrachtigd, kan de eigenaar pas verder met de werken na het indienen en mogelijks verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

 • UPDATE 3 maart 2020

Besluit van burgemeester over stillegging werken aan gepland asielcentrum gedeeltelijk aangepast

Op maandag 17 februari 2020 werden de werken aan het geplande asielcentrum in het voormalige ACTA-gebouw stilgelegd. Bij controles op het terrein door de gemeentediensten en een gespecialiseerde firma werd namelijk op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand. De gemeente legde daarbij een bodemanalyse op alvorens de vervuilde site kon worden vrijgegeven.

Lukas jacobs : "Bij die controle vorige week werden door een erkende asbestexpert bodemstalen genomen van de vervuilde site achter het gebouw en in de tuinen van enkele aanpalende buren. Die resultaten zijn nu gekend na een asbestanalyse in een gespecialiseerd laboratorium. In de tuinen van de buren is geen vervuiling vastgesteld. In het buitengedeelte achter het pand nog wel. Dat wil zeggen dat die zone eerst verder correct en volledig moet gesaneerd worden. Concreet gebeurt dat door de met asbest verontreinigde grond af te graven en deskundig af te voeren."

In het gebouw zelf bleek het gebonden asbest aan de steunpilaren en aan ramen voldoende ingekapseld. Daar konden de werken opnieuw van start gaan, nadat het besluit van de burgemeester over de stillegging van de werken gedeeltelijk werd aangepast. Lukas Jacobs : "Na de verdere sanering van de grond zal de gespecialiseerde firma nogmaals controlestalen nemen in opdracht van de gemeente Kalmthout. Is de vervuiling juist en volledig gesaneerd? Dan mag er ook verder gewerkt worden aan dat deel van het domein. De gemeente Kalmthout volgt de werken aan het geplande asielcentrum van dichtbij op en blijft streng toekijken op de naleving van alle reglementering op vlak van veiligheid, milieu en gezondheid."

 • UPDATE 24 februari 2020

ATV-debat over asielcentrum in Kalmthout

Het geplande asielcentrum in Kalmthout was onderwerp van debat bij Wakker Op Zondag op ATV, Antwerpse Televisie. Burgemeester Lukas Jacobs zat er rond de tafel met Vlaams Parlementsleden Filip De Winter (Vlaams Belang) en Tom Ongena (Open VLD), samen met Carine Reynaerts van Gastvrij Kalmthout.

De burgemeester gaf er zijn kijk op de aanpak van de federale overheid en hield een pleidooi voor een beter evenwicht tussen de collectieve en de individuele opvang van vluchtelingen. "De individuele opvang via een 'lokaal opvanginitiatief' (LOI) zorgt voor een betere spreiding, geeft een betere integratie in de buurt en is goedkoper", zo vertelde Lukas Jacobs.

 

 • UPDATE 17 februari 2020

Burgemeester legt werken asielcentrum stil

Maandagnamiddag werden de voorbereidende werken aan het pand voor het asielcentrum in Kalmthout stilgelegd. De politie verzegelde de site. Dat gebeurde op bevel van Kalmthouts burgemeester Jacobs. Die nam dit besluit na vaststellingen van het foutief verwijderen van asbest op de site.
Bij een controle op het terrein door de politie en de gemeentediensten werd op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand waar het asielcentrum zal komen. “Er is asbest waargenomen in het gebouw”, zo weet burgemeester Lukas Jacobs. ”Die zit aan de oude ramen en rond de pilaren. Buiten het gebouw is bovendien een deel van het terrein gecontamineerd door foutief verwijderde asbesthoudende elementen. Dat werd vastgesteld door een gespecialiseerde firma, die de site inspecteerde in opdracht van de gemeente. Die verwijdering gebeurde duidelijk niet volgens de regels van de kunst.” De ganse zone zal nu op een correcte manier moeten worden gesaneerd en gereinigd. Pas na een bodemanalyse zal kunnen worden vastgesteld of de verontreiniging opgelost geraakt.

“Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt”, zegt Lukas Jacobs. “De eigenaar gaat zeer onoordeelkundig te werk en dat kan uiteraard niet. Ook de aanpalende buren stelden deze verontreiniging vast en lieten me dat afgelopen weekend weten. Ook zij vrezen uiteraard voor hun gezondheid én die van de toekomstige bewoners. Vandaar dat we snel gehandeld hebben. Maandag werd ganse site verzegeld door de politiezone Grens. Voorlopig zullen er geen werken meer plaats vinden om het pand verder in te richten als asielcentrum.”

ATV-reportage

 

 • UPDATE 13 februari 2020

De voorbije week is er al heel wat gezegd en geschreven over het geplande asielcentrum in het voormalige ACTA-gebouw aan de Putsesteenweg.

We geven hier een eerste stand van zaken mee.

Op dinsdag 28 januari 2020 nodigde federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block burgemeester Lukas Jacobs en Greet Buysen, adjunct-algemeen directeur van de gemeente Kalmthout, uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek kondigde de minister haar plannen aan. Fedasil, het federale agentschap dat de opvang van asielzoekers coördineert, zoekt tijdelijk bijkomende opvang voor vluchtelingen. Door de langere doorlooptijd van de asielaanvragen zijn deze, volgens Fedasil, dringend nodig. En daarom wordt ook in Kalmthout, in het oude Acta-gebouw aan de Putsesteenweg 53, een tijdelijk asielcentrum gepland. De vertegenwoordigers van de gemeente uitten er hun bezwaren tegen én bekommernissen over de locatie. De minister nam daar akte van. 

De federale regering nam dan een beslissing over de vestiging van de tijdelijke noodopvang in Kalmthout op vrijdag 31 januari 2020. De beslissing was de goedkeuring van een gunning in een dringende aanbestedingsprocedure van Fedasil. Daarmee werd de bewakings- en beveiligingsfirma G4S Care aangesteld om in Kalmthout een asielcentrum voor te bereiden en uit te baten. Deze firma baatte eerder in 2015, tijdens de asielcrisis, gelijkaardige centra uit in o.a. Retie en Turhout. 

Vorige week woensdag 5 februari 2020 maakte de gemeente Kalmthout de beslissing over dat geplande asielcentrum in Kalmthout bekend. Burgemeester Lukas Jacobs bezocht die dag ook alle buurtbewoners van wie het eigendom aan het geplande asielcentrum grenst. Daarnaast informeerde onze burgemeester de inwoners op iedere daaropvolgende wijkvergadering. Na die info was er steeds ruimte voor vragen.

Overleg Fedasil

Op maandag 10 februari 2020 was er een eerste overleg tussen het schepencollege en vertegenwoordigers van Fedasil, G4S Care en het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). G4S Care is het bedrijf dat in Kalmthout de opvang zal organiseren en de mensen in het centrum zal begeleiden. Het overleg leidde niet tot een aanpassing van de plannen. Vanwege de specifieke aanbestedingsprocure, aldus Fedasil, is er geen onderhandelingsmarge over het aantal mensen dat wordt opgevangen, de duurtijd en wie er wordt opgevangen. Het asielcentrum komt op de geplande locatie en Fedasil brengt er 120 mensen in onder. G4S Care beloofde er een menswaardige opvang en zet, naar eigen zeggen, sterk in op het versterken van de zelfredzaamheid van de vluchtelingen.

Het gaat om een tijdelijke opvang van minimaal 1 jaar, tweemaal verlengbaar met 3 maanden. De mensen die er terechtkomen zijn een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden. G4S Care begeleidt hen in de dagelijkse zaken zoals koken en wassen. Daarnaast zorgen ze voor taallessen en andere activiteiten. Daarnaast is er ook ruimte voor allerlei taken en begeleiding die door lokale vrijwilligers kunnen worden opgenomen, zoals dat ook al gebeurd in de centra die door Fedasil zelf worden uitgebaat.

In Kalmthout begrijpen we de nood aan opvang voor mensen die op de vlucht zijn. Daar werkt de gemeente, via het OCMW, vandaag al vele jaren via lokale opvanginitiatieven aan mee. Vandaag worden zo’n 25-tal vluchtelingen tijdelijk opgevangen in onze gemeente, op verschillende locaties. Dergelijke opvang verloopt goed in Kalmtout. Buurtbewoners helpen vaak de vluchtelingen in hun dagelijks leven. Er zijn ook al verschillende gezinnnen die, na hun opvangperiode en erkenning, vandaag op eigen benen staan en zelf instaan voor hun woning en dagelijks onderhoud hier in Kalmthout. 

Bezwaren gemeente

De bekommernis van het gemeentebestuur gaat over de staat van het ACTA-gebouw met nauwelijks buitentruimte en over de inplanting op een locatie waar andere functies samenvallen. Dat gaat niet alleen om onderwijs (hieronder foto : school Wilgenduin), maar ook om de bewoning in het appartementengebouw met een 30-tal bewoners op hetzelfde terrein. Bovendien is het pand werkelijk geprangd tussen een 8-tal private tuinen. Een groot bezwaar is ook de ontsluiting van het terrein naar de drukke Putsesteenweg waar geen veilig voet- of fietspad is en geen openbaar vervoer.  Die bekommernissen heeft het schepencollege verduidelijkt aan de minister, Fedasil, G4S Care en AGII, maar een aanpassing van de plannen komt er dus niet. We begrijpen dat minister De Block en Fedasil bijkomende, tijdelijke collectieve opvang moeten organiseren. Echter, we begrijpen niet dat daarvoor dergelijk gebouw in die omgeving wordt uitgekozen. 

We volgen het dossier van dichtbij verder op en de gemeente laat zich ook juridisch bijstaan. We laten nagaan in hoeverre de uitvoering van de plannen en de werkzaamheden aan het pand verlopen volgens de correcte stedenbouwkundige regels. De juiste procedures zullen gevoerd worden om hierin duidelijkheid te brengen. 

Daarnaast kijken politie, brandweer en medewerkers van ruimtelijke ordening en milieu nauw toe op de werken. Specifiek controleren ze of de wetgeving en regels op het vlak van veiligheid, milieu en de bouwtechnische voorschriften wordt nageleefd. Dat gebeurde ondertussen al meerder keren. De politie patrouilleert bovendien de komende periode extra in de buurt om vandalisme of andere onregelmatigheden te voorkomen. 

ATV reportages :

Gazet Van Antwerpen :

 • donderdag 06/02/20

 • dinsdag 11/02/20

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.