NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°23 - 01/02/2015
 
 

9,6 miljoen euro investeringen in 2015

De gemeenteraad keurde het budget voor 2015 goed, samen met de meerjarenplanning tot 2019. Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn en onze gemeente voldoet hieraan. In Kalmthout zetten we ons al jarenlang in voor een gezond financieel beleid.

Over de ganse periode (2014-2019) investeren we 28,9 miljoen euro. Ongeveer de helft hiervan, 15,4 miljoen euro, wordt gefinancierd vanuit de investeringsontvangsten. Dat zijn inkomsten door verkoop van gronden (Bosduin, Dura, Kerkeneind-West, …) en subsidies. De andere helft van onze investeringen financieren we met het ‘overschot’ uit het gemeentelijk exploitatiebudget (dagdagelijkse werking), zo’n 13,5 miljoen euro.

Schuld halveren:
Wat het exploitatiebudget zelf betreft, geven we jaarlijks gemiddeld 28 miljoen euro uit. Hiertegenover staan jaarlijks 29,8 miljoen euro aan ontvangsten. Dit zorgt voor een duidelijke positieve balans in de dagdagelijkse werking van onze gemeente. Over de ganse periode 2014 tot en met 2019 voorzien we slechts een bedrag van 1,4 miljoen euro aan leningen. Daardoor kunnen we onze schuld verder afbouwen. Eind 2013 bedroeg die nog 8,7 miljoen euro. Eind 2019 zal die bijna halveren naar 4,5 miljoen euro. Bovendien is het gemeentelijk resultaat op kasbasis elk jaar ruim positief en bedraagt het structurele financiële evenwicht eind 2019 1,1 miljoen euro. Dit noemen we de autofinancieringsmarge.

Gelijke belastingen:
Specifiek voor 2015 hebben we voor de dagelijkse werking 29,1 miljoen euro ontvangsten en 27,4 miljoen euro uitgaven. Dit geeft een positief resultaat van 1,7 miljoen euro. Met 9,6 miljoen euro aan investeringsuitgaven is 2015 financieel gezien een zwaar jaar. Hiertegenover staan slechts 2,7 miljoen euro ontvangsten. Maar over de hele periode wordt dit dus goed gemaakt. Bovendien blijven de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100) en de aanvullende belasting op de personenbelasting (7,5%) ook deze legislatuur dezelfde. Dat is al zo sinds 2003.

Investeren: 
Het gemeentebestuur investeert weer op allerlei vlakken in 2015. Denk maar aan sportpark Heikant, de heraanleg van de omgeving winkelcentrum De Beek of de aanleg van een fietspad langs Essensteenweg-Wuustwezelsteenweg.

Betaalbaar wonen:
Dit jaar worden 3 projecten voor betaalbaar wonen uitgevoerd.
In Nieuwmoer wordt gestart de met bouw van 10 sociale koopwoningen langs de Essensteenweg. Daarmee wordt de aanzet gegeven voor de aanleg van de verkaveling in het woonuitbreidingsgebied tussen Nieuwmoer-Dorp en de Prelaat Deckersstraat. Daar is op lange termijn plaats voor zo’n 70 nieuwe woningen.
In het centrum van Kalmthout is plaats voor 17 nieuwe sociale koopwoningen in de wijk Kerkeneind-West, achter Zonnedauw. De laatste jaren werden er al heel wat particuliere woningen gebouwd. Straks volgt dan de start van de sociale woningbouw, wat 50% uitmaakt van het totaal aantal woningen in deze verkaveling.
Langs de Kapellensteenweg wordt de gebouwen op de hoek van de Kerkendijk gerenoveerd en omgevormd tot 5 sociale huurwoningen. Het strijkatelier kan er na de werken bovendien opnieuw terecht in een vernieuwde ruimte.

Fietspaden:
De plannen voor de aanleg van fietspaden langs de N133 aan de Essensteenweg en de Wuustwezelsesteenweg in Nieuwmoer worden verder gezet. In 2015 rondt Aquafin de onteigeningsdossiers af en wordt er gestart met de aanleg van deze fietspaden. De totaalprijs voor de aanleg, onteigening en ontwerpkosten, gespreid over 2014-2017 bedraagt 3.759.500 euro, waarvan 2.741.700 euro gesubsidieerd.
In de Acacialaan in Heide worden nieuwe rioleringen aangelegd. De weg wordt opnieuw aangelegd, de elektriciteitsleidingen komen daarbij ondergronds.

Sportieve inspanningen:
De aanleg van het nieuwe sportpark Heikant zit momenteel in de tweede fase: het optrekken van de gebouwen. Tijdens deze fase worden de gebouwen opgericht en uitgerust. Het gaat hier om het inkomgebouw, voetbalgebouw met tribune, atletiekgebouw, petanquegebouw en voetbalberging. Ook de aansluitingen op riolering en nutsleidingen worden aangelegd.
Deze fase wordt in 2015 afgerond, waarna de laatste fase ingezet wordt: de aanleg van de sportterreinen. Tijdens fase 3 worden volgende sportvelden aangelegd: atletiekpiste, Finse piste, voetbalvelden en petanquevelden. Ook de toegangen en terrassen, bovenbouw van de hoofdontsluitingswegen, afwatering verhardingen, omheiningen en poorten, verlichting, meubilair, signalisatie en de resterende groenaanleg met groenonderhoud worden gebouwd of aangelegd. Het sportpark moet in 2016 dan volledig klaar zijn. Totaalprijs van dit project is 6.361.000 euro maar dit wordt gespreid over de jaren 2013 tot 2016.
In 2015 wordt het zwembad onder handen genomen. De doseereenheden en filters worden vervangen (102.000 euro), er komen nieuwe zitbanken (3.000 euro) en door betonrot moeten er renovatiewerken uitgevoerd worden (30.000 euro). Het dak van het café en de speeltuigen aan Zwarte Hond worden ook gerenoveerd. Hiervoor wordt zo’n 40.000 euro opzij gezet. Ook de toiletten in de sporthal van Gitok worden vernieuwd (30.000 euro)

Lokale economie:
In 2015 werkt de gemeente verder aan de herinrichting van winkelomgeving De Beek. In 2014 werd er gestart met de heraanleg van het groenplein. Het plein werd omgeven door een parkeerrand en in het midden werd een speeltuin aangelegd. Ook werd er aangepaste verlichting aangebracht en doorkruisen looppaden nu dit groenplein.
In 2015 wordt het winkelplein aan de Pastoor Weytslaan aangepakt. Door een herprofilering van de weg komt er meer aansluiting tussen de winkels aan beide zijden van de Pastoor Weytslaan. Ook het marktplein krijgt een ander uitzicht: de groene rand met bomen en struiken rond dit plein wordt heraangelegd en het parkeren door winkelbezoekers wordt gestimuleerd door een verbetering van de aansluiting met de Pastoor Weytslaan.
Bovendien wordt er onder het marktplein een bufferbekken ingericht: hierin zal het water van het groenplein, het winkelplein en het marktplein terechtkomen vooraleer het wordt afgevoerd via de waterlopen. Tenslotte wordt de aansluiting tussen de Statiestraat en de Pastoor Weytslaan heringericht voor een vlotte en veilige verkeersdoorstroom. Voor heel dit project wordt er in 2015 1.497.000 euro gerekend.

Openbare Werken:
De vijver aan het gemeentelijk park Strijboshof wordt geruimd en gesaneerd (50.000 euro). Bovendien werkt het gemeentebestuur verder aan de afbraak van de gebouwen aan Dura (60.000 euro). Nadien worden die gronden ook gesaneerd. Hiervoor werd 30.000 euro voorzien, maar dit bedrag kan sterk afwijken afhankelijk van wat men tegenkomt bij de sanering.
Tenslotte plaats de bib een 24/24 inleverbus (14.000 euro), komt er een muurcolumbarium aan de begraafplaats van Centrum (30.000 euro) en wordt het beheerplan voor de begraafplaatsen afgerond (30.000 euro).

Kalmthout start met LED-openbare verlichting

Kalmthout heeft een gloednieuwe verlichtingsinstallatie in gebruik genomen in de Pastoor Weytslaan. De gemeente koos daarbij voor innovatieve en energiezuinige led-armaturen. Eandis plaatste 20 lichtarmaturen met in totaal 48 LED’s en zal weldra bijkomend een aantal LED-strips inbouwen in de betonnen zitbanken.

Openbare verlichting is een belangrijke elektriciteitsverbruiker, goed voor een flink deel van de begroting van steden en gemeenten. Nochtans zijn er zeer eenvoudige besparingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Kalmthout is één van de 9 Kempense gemeenten die samen met Eandis in 2014 een regiomasterplan voor de openbare verlichting hebben uitgewerkt. Zo’n masterplan brengt niet alleen het energieverbruik van de openbare verlichting in kaart, maar legt ook concrete keuzes vast op het vlak van openbare verlichting, afhankelijk van de verschillende behoeften op het grondgebied.
In die context besliste de gemeente Kalmthout om de openbare verlichting aan het winkelcentrum De Beek in de Pastoor Weytslaan te vervangen door LED-verlichting. Er zijn 20 armaturen geplaatst met 48 LED’s. Deze toestellen hebben een vermogen van 53 W en worden tussen 23 en 6u gedimd wat een halvering van het vermogen en van de lichtstroom oplevert. LED’s bieden het beste rendement: een goede en veilige verlichting met een minimaal energieverbruik. Binnenkort worden er ook nog LED-strips onder de betonnen banken gemonteerd.
De oude installatie met 15 armaturen van het klassieke type had een jaarverbruik van 3984 kWh. De nieuwe installatie met 20 armaturen heeft een totaal jaarverbruik van slechts 3055 kWh, een winst van 893 kWh. Door alle armaturen ’s nachts gedimd te laten branden, wordt een veel betere lichtuniformiteit verkregen ten opzichte van de oude installatie waarbij ’s nachts 1 op 2 armaturen werd gedoofd.


Gemeente koopt aardgasvoertuigen

De gemeente Kalmthout neemt drie nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas in gebruik, een primeur voor de regio. Burgemeester Lukas Jacobs nam de voertuigen vandaag in ontvangst en opende tegelijk een aardgasvulstation. Door deze investering in nieuwe aardgasvoertuigen zet de gemeente een belangrijke stap naar een nog groener wagenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde zowel de aankoop van de voertuigen als de plaatsing van het vulstation.

Drie aardgasvoertuigen en een CNG-vulstation:
Drie voertuigen uit het wagenpark van de gemeente Kalmthout waren aan vervanging toe. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot opteerde de gemeente voor de aankoop van twee bestelwagens Opel Combo Cargo en een lichtere bestelwagen Opel Combo Tour.  Deze voertuigen rijden op ‘CNG’, wat staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG: een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie.
“De gemeente Kalmthout was overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG. Zo is er 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine”, aldus burgemeester Lukas Jacobs. “Bovendien is tanken 40 tot 50 % goedkoper en is de aankoopprijs van de voertuigen vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een grote actieradius, nog verlengd via een reservetank met benzine.”
Deze aankoop is tot stand gekomen in samenwerking met de netwerkbeheerder Eandis. "Eandis fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van de voertuigen", vult schepen Maarten De Bock aan." Ook voor het enige nadeel, het voorlopig beperkte aantal publieke tankstations, bood Eandis een oplossing. Er is een kleinschalig privé CNG-vulstation gebouwd. Het gaat om een zogeheten ‘slowfill’-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis."

Samen naar duurzame mobiliteit:
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moet worden gezocht naar duurzame alternatieven.
Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen (interessant voor een kleine actieradius) of voertuigen op samengeperst aardgas (CNG - interessant voor een grotere actieradius).
Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil onder meer de lokale besturen op haar werkgebied daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voertuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.