NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°17 - 14/01/2014
 
 

Iedereen welkom op onze tweede Nieuwjaarsbrunch

Op zondag 26 januari bent u vanaf 10u30 van harte welkom in zaal Zonnedauw aan de Kapellensteenweg voor onze tweede Nieuwjaarsbrunch.  Na het overbrengen van de beste wensen en het genot van een heerlijk ontbijtbuffet, licht burgemeester Lukas Jacobs de goedgekeurde meerjarenplanning toe. Zo krijgt u een idee welke realisaties er in de komende zes jaar op stapel staan. Daarna volgt nog een kort vraaggesprek met Jef Van den Bergh (Kalmthouts schepen, Federaal Parlementslid) en Tinne Rombouts (Vlaams Parlement, burgemeester van Hoogstraten) over hoe zij toeleven naar de verkiezingen van mei 2014.

Lees meer ›

Gemeenteraad keurt meerjarenplan goed

De gemeente Kalmthout geeft de volgende 6 jaar, van 2014 t.e.m. 2019, bijna 28 miljoen euro uit aan nieuwe investeringen. De gemeentebelastingen verhogen niet. Om het budget de volgende jaren in evenwicht te houden en de openbare schuld nog verder af te bouwen, wordt de kosten voor de dagelijkse werking strikt onder controle gehouden.

Schepen van financiën Maarten de Bock : “De budgettaire meerjarenplanning van de gemeente Kalmthout is in evenwicht voor de ganse bestuursperiode. Zonder belastingverhoging slaagt het bestuur erin om ook de volgende jaren de gemeentefinanciën gezond te houden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting blijven de volgende 6 jaar gelijk. Al sinds 2003 zijn deze gemeentebelastingen ongewijzigd. De totale investeringskosten bedragen 28 miljoen euro, daartegenover staan 14 miljoen euro aan inkomsten via subsidies en de verkoop van gemeentelijke KMO- en bouwgronden.“

Wat zijn de belangrijkste investeringen ?

Burgemeester Lukas Jacobs : “In 2014 en 2015 wordt verder gewerkt aan de realisatie van het sportpark Heikant. Dat is in 2016 klaar voor gebruik. Het gemeentebestuur gaat ook op de ingeslagen weg verder met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Essen- en Wuustwezelsteenweg, de Putsesteenweg en de Roosendaalsebaan. Kalmthout krijgt de volgende jaren opnieuw een aantal mooie pleinen : zo wordt de omgeving van het winkelcentrum De Beek, samen met het marktplein, helemaal vernieuwd en volgt de derde fase van de heraanleg van het Heidestatieplein. De gemeente investeert ook verder in onderwijs. Eind 2014 starten de werken voor een gloednieuwe school voor Gitok eerste graad in Heide, met 70% subsidies van de Vlaamse overheid. Daarbij is ook plaats voor een nieuwe sporthal, die mee ter beschikking staat van de sportverenigingen. In Nieuwmoer wordt het eerste dorpshuis van de gemeente gebouwd, naast de basisschool Maatjes. Het zal ruimte bieden voor ontmoeting, ontspanning en de nieuwe jeugdbibliotheek. De kinderopvang in de gemeente krijgt extra stimulansen met bijkomende steun voor de verschillende opvanginitiatieven. Nieuwe tewerkstelling wordt gecreëerd met de aanleg van de KMO-zone Rijkmaker in Nieuwmoer. Daar is plaats voor ondernemingen op de meer dan 20 ha bedrijfsgronden.”

Betaalbaar wonen blijft ook de volgende 6 jaar een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de gemeente. Lukas Jacobs : “In 2018 zullen er bijna 100 nieuwe sociale huur- en koopwoningen gebouwd zijn in verschillende wijken. De verkavelingen Rozeneind achter het gemeentehuis en Vogelenzang in het Centrum worden gerealiseerd met kleine kavels en een bescheiden woonaanbod. Ondertussen wordt werk gemaakt van de inrichtingsplannen van de stationsomgeving van Kalmthout en de woonuitbreidingsgebieden in Achterbroek en Nieuwmoer. Die bieden ruimte voor nieuwe sociale en private verkavelingen. Daarbij wordt een bijkomend aanbod voorzien van ouderenwoningen.”

De plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis en cultureel centrum worden voorlopig opgeborgen.  Daarvoor is momenteel geen financiële ruimte binnen de huidige meerjarenplanning. De gemeente zal de dienstverlening vanaf 2015 mee kunnen aanbieden vanuit haar gebouw Kerkeneind 9, naast het gemeentehuis. Dat is momenteel in gebruik door de politiezone Grens. Na hun verhuis naar een centraal politiegebouw in de gefuseerde zone Grens en Voorkempen, biedt het plaats aan enkele gemeentediensten en de lokale politiepost met de Kalmthoutse wijkwerking van de politiezone.

Schepen Maarten De Bock : “Ook op andere domeinen bespaart de gemeente.  De exploitatiekosten, dat is de dagelijkse werking, en de personeelskosten worden strikt onder controle gehouden de volgende jaren. Tegelijk wordt werk gemaakt van de aanpassing van een aantal gemeentelijke retributies. Die werden op het niveau gebracht van de omliggende gemeenten. Het gaat hier vooral over de  huurgelden voor gemeentelijke cultuur- en sportlokalen, die al vele jaren ongewijzigd bleven. Een inkomticket voor het gemeentelijk zwembad voor mensen buiten Kalmthout wordt duurder. De gemeentelijke saneringsbijdrage op het waterverbruik via de Pidpa-factuur wordt, net zoals de gemeenten in onze regio, op het decretale maximumtarief gebracht. Met deze inkomsten moet de gemeente zorgen voor een inhaalbeweging in de aanleg en het onderhoud  van rioleringen tegen 2025. De volgende jaren wordt nieuwe riolering aangelegd onder de nieuwe fietspaden langs enkele gewestwegen en in de Azalea- en Acacialaan.

De openbare schuld van Kalmthout is de voorbije jaren fors afgenomen. Die daalde op 10 jaar tijd, van 21,5 miljoen euro in 2002 tot 7,5 miljoen euro in 2012. De financiële schuld per inwoner in Kalmthout bedraagt daarmee de helft van het Vlaamse gemiddelde.  Niettegenstaande de zwaardere budgettaire vooruitzichten wordt  deze inspanning ook de volgende jaren verder gezet. Daardoor wordt opnieuw 1 miljoen euro bespaard op intresten op uitstaande leningen. Dat geld dat kan aangewend worden voor andere projecten.”

De dotaties van de gemeente aan het OCMW en de politiezone Grens blijven ook de volgende jaren stijgen. Kalmthout onderstreept daarmee het belang van een doorgedreven veiligheidsbeleid, geeft de nodige ruimte aan een efficiënt lokaal sociaal beleid en verzekert daarmee het zorgaanbod vanuit de OCMW-diensten.

Samengevat : Kalmthout werkt verder aan een mooie, veilige en aangename gemeente. Zonder de gemeentebelasting te verhogen, wordt verstandig geïnvesteerd. Tegelijk zet de gemeente de tering naar de nering in de dagelijkse werking. Daardoor blijven ook de volgende 6 jaar de gemeentefinanciën gezond


Meerdere brandweermannen bevorderd

Bij de brandweer in Kalmthout werden examens georganiseerd voor verschillende bevorderingen. De kandidaten slaagden in de schriftelijke en mondelinge proeven en werden nu door de gemeenteraad aangesteld.

Zo werden Andy Goosen, Koen Regnard, Marc Fontenai en Jurgen Van Oevelen bevorderd tot sergeant. Bert Hassewer, Sofie Janssen, Kris Verbist en Martin Thys worden vanaf 1 januari bevorderd tot korporaal.  Jan Van Roey, Nils Schurmans en Joris Verswyver zijn na een positieve evaluatie aangesteld van stagiair-brandweerman tot brandweerman-vrijwilliger in effectief dienstverband.

De brandweer van Kalmthout telt 41 leden, waaronder 2 beroepsmedewerkers en 39 vrijwilligers.